Názov projektu:

Vytvorenie podmienok pre tvorbu pracovných miest v kreatívnom priemysle, podporou umeleckej výroby dizajnového kúpeľňového nábytku

 

Názov a sídlo Prijímateľa:

MM interier, s.r.o., Niže Vsi 413/12, 028 01 Brezovica

 

Nenávratný finančný príspevok: 198 876,16 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 177 941,83 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre tvorbu pracovných miest v kreatívnom priemysle, technologickým vybavením prevádzky na výrobu kúpeľňového dizajnového nábytku.

 

Špecifické ciele projektu:

  • prispieť k zníženiu miery nezamestnanosti prostredníctvom tvorby nových pracovných miest v kreatívnom priemysle,
  • prispieť k nárastu, vzniku a rozvoju inovatívnych, firiem v regiónoch SR,
  • prispieť k nárastu počtu konkurencieschopných MSP v regiónoch SR a k nárastu počtu konkurencieschopných podnikov znevýhodnených skupín,
  • zavádzanie inovácií do praxe pre potreby spoločnosti.

 

Predmetom projektu je technologické vybavenie modernej výrobnej prevádzky zameranej na výrobu luxusného masívneho kúpeľňového nábytku založeného na slovenských ľudových motívoch. Projekt je zameraný na obstaranie technologického vybavenia na výrobu luxusného, dizajnového kúpeľňového nábytku a vytvorenie pracovných miest v kreatívnom priemysle.

 

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu:

  • P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 4 FTE,
  • P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty - 1 podnik.

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.